Sauna Sobası ve Buhar Jeneratörleri

​vergi muafiyeti için başvuruda bulunacak vakıflara yönelik açıklamalar

Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar

oku
Vergi cezalarına “tekerrür” uygulanabilir mi?

​Konuya ilişkin Danıştay Kararı' nı sizlerle paylaşıyoruz.

oku
Gelir vergisi beyanname verme süresi

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 31 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar gönderebileceklerdir.

oku
​​sulh hukuk mahkemesi satış müdürlüğü kdv mükellefi midir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’nün katma değer vergisinin mükellefi olarak sayılmadığı gibi, verginin ödenmesinden sorumlu tutulamayacağına dair Danıştay Kararı.

oku
Vergi incelemesine yetkili olanlar

Gelir idaresinde görev yapan herhangi bir personel vergi incelemesi yapamaz. Vergi incelemesi yapacak personel yarışma ve yeterlilik sınavları sonucunda seçilen hukuk ve maliye alanlarında uzman personeldir....

oku
Vergi denetiminin özellikleri

Vergi denetiminde nelere dikkat edilmelidir.

oku
Katma değer vergisi uygulamalarına dair güncel davalar

Katma değer vergisi kanunu uyuşmazlıkları nelerdir. Maddeler halinde ele alınmıştır.

oku
Vergi usul kanunu uygulamasından kaynaklanan güncel ve özel

Vergi usul kanunu uygulamasından kaynaklanan ihtilaflar nelerdir

oku
Vergi incelemesi nedir? nelere dikkat edilmelidir?

Vergi Usul Kanununda öngörülen defter tutma, evrak ve kayıt muhafaza ve ibraz zorunluluğunda olan kişi ve kurumlar vergi incelemesine tabi bulunmaktadır.

oku
Vergi incelemesinin amacı

Vergi incelemesinin temel amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Kuşkusuz vergi incelemesi ile tüm vergi mükelleflerinin daha bilinçli harekete etmeleri suretiyle ...

oku
Vergi davalarına ilişkin dilekçelerde dikkat edilecek hususlar

  1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
  2. İdari Merci Tecavüzü
  3. Dava Açma Ehliyeti
  4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı
  5. Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süre

oku
6770 sayılı kanunla yapılandırma kanununda yapılan değişiklikler

18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna ek

oku
Küresel hukukun üstünlüğü yargı hepimiz için lazımdır esfend

Siyasi iktidarı destekleyen bir gazete, 2007 yılında ''Adalet ve demokrasi hepimize lazımdır'' diyordu. Acaba bugün de aynı sözü söyleyebiliyor mu?Dünya Adalet Projesi, her yıl ''Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi'' düzenliyor. Bu endekse göre Türkiye

oku
Yeniden yapılandırmada ikinci bir şans!

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle Kanunun getirdiği imkanlardan faydalanma haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini açıkladı

oku
Vergi denetimi nedir?

VERGİ DENETİMİ Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin toplanması biraz daha zorlaşmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergi

oku
Sehven girilen vergi kimlik nosunun düzeltilmesi amacıyla ceza..

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun, mükerrer 257/4. maddesinde "Bu kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konu

oku
Vergilendirme sürecine genel bakış

VERGİLENDİRME SÜRECİ Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra sürecin tamamlanmasına kadar, bazı aşamaların geçmesi gerekmektedir. Bu aşamaların her biri idari işlemlerle gerçekleşmektedir. Vergilendirmenin bütün olarak hukuka uygun olabilmes

oku
Vergi davalarına ilişkin dava dilekçelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar/Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar: Uygulamada, dava dilekçelerinde sıklıkla karşılaşılan ve dikkat edilmesi gereken başlıca hususları şöyle sıralayabiliriz. • Dava dilekçeleri en

oku
Vergi hukukunun yasama ve yargı organlarından doğan kaynakları

Yasama Organından Doğan Kaynaklar Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları anayasa, uluslararası vergi anlaşmaları ve kanunlardır. Günümüzde pozitif hukuk açısından anayasa hükümleri, temel norm niteliğindedir. Anayasamızın hukuk devleti,

oku
Vergi davalarında ispat yükü kime aittir?

Vergi Davalarında İspat Yüküne Dair Danıştay Kararı. Kredi kartı hesabı borçlandırılmak suretiyle yapılan satışlardan elde edilen hasılatın tümünün kayıt ve beyanlara dahil edildiğini ispat külfetinin davacıya ait olduğu hakkında Danıştay Üçüncü Dair

oku
Sadece icra müdürlüğü'nce gönderilen yazıya dayanılarak tarh

Takdir komisyonunca takdir olunan veya vergi inceleme raporuyla belirlenmiş bir matrah ya da matrah farkına dayanmaksızın, sırf İcra Müdürlüğünce gönderilen yazıya istinaden yapılan re'sen tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığına dair Danıştay Kararı.

oku
Vergi yargılamasına dair anayasa mahkemesi örnek kararı

Uyuşmazlığın çözümünde büyük önem taşıyan KDV oranına yönelik iddianın, bu hususa ilişkin olarak İlk Derece Mahkemesi tarafından bir değerlendirme yapılmadığı için adil yargılanma hakkının unsurlarından olan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine

oku
Türkiye'de vergi denetiminin örgütlenmesi

VERGİ DENETİMİ Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin toplanması biraz daha zorlaşmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergiye karşı bir direnç

oku
Özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için somut tespit gerekir

Muhtelif Müşterilere Yapılan Teslim ve Hizmetler İçin Fatura vb Belge Düzenlenmediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları: İdare yoklama aracı ile mükellefleri, mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları

oku
Okul kantinlerinin kiralanması kdv’ye tabi midir?

Okul kantinlerinin kiralanmasının vergi boyutu

oku
Vergi denetiminin amacı

VERGİ DENETİMİNİN AMACI Vergi denetimi, mali denetimin bir unsuru olarak kabul edildiği için mali denetimle amaçlanan, kamuoyunu bilgilendirme, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, ilgili faaliyeti yürüten birimlerin sorumlulukl

oku
Vergi denetimi nedir ve nasıl yapılır

VERGİ DENETİMİ Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin toplanması biraz daha zorlaşmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergiye karşı bir direnç

oku
İlk inceleme yönünden dava dilekçeleri

1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 2. İdari Merci Tecavüzü 3. Dava Açma Ehliyeti 4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı 5. Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süresi 6. Vergi Davalarına Davalı (Hasım) Hususu 7.

oku
Güncel dava türleri

Mükellefiyette Karşı Açılacak Davalar, Özellik Arz Eden Durumlar, Dikkat Edilecek Hususlar Tarhiyat Aşamasına İlişkin Davalar Özel Usulsüzlük Cezaları ve Diğer Cezalara Karşı Davalar İhtirazi Kayıt Müessesesi, İhtirazi Kayıt Üzerine Dava Açılması

oku
Sahte faturadan kaynaklı davalar

Bilmeden sahte fatura kullanılması ya da gerçek fatura alınmasına rağmen sahte fatura iddiası var ise, böyle bir durumda mükellef tarafından hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir...

oku
Ödeme emirlerinden kaynaklı davalar

  1. 6183 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Kamu Alacakları 
  2. Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz ve Ödeme Emirlerindeki Hukuka Aykırılık Halleri, Zamanaşımı, 55.m,102 m 
  3. İhtiyati Haciz ve İtiraz 
  4.  İhtiyati Tahakkuk Uyuşmazlıkları 
  5.  Şirket Ortağı Sıfatı

oku
Haciz işlemlerinden kaynaklanan davalar ve özellikli durumlar

Kamu alacağının tahsiline yönelik idari işlemlerden biriside haciz aşamasıdır. Haciz işlemi artık vergi daireleri tarafından elektonik ortamda yapılmaktadır. Ancak mükellefler bazı durumlarda, ancak haciz işlemi aşamasında kendisi hakkında yapılan ve

oku

İLİŞKİLİ İÇERİK